Adfærdskodeks

MENNESKERETTIGHEDER

Virksomheden bakker op om og respekterer Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

MILJØ
 • Virksomheden stræber hele tiden efter at udvikle og tilpasse sig fremtidsorienterede teknologier.
 • Virksomheden overvåger hele tiden, om den overholder lovgivningen.
 • Affald, herunder genanvendeligt affald, sorteres i henhold til lokale regler og anvisninger fra miljømyndighederne vedrørende genvinding og bortskaffelse på godkendte affaldsbehandlingsanlæg.
 • Farligt affald mærkes, opbevares og kasseres efter myndighedernes anvisning på miljøgodkendte modtageanlæg.
 • Virksomheden iværksætter tiltag for at fremme brugen af genanvendt plast.
 • Virksomheden søger at reducere anvendelsen af råmaterialer, vand og energi for at reducere miljøpåvirkningen.
ARBEJDSMILJØ
A. Sundheds- og sikkerhedspolitik
 • Virksomheden gør en målrettet og systematisk indsats for at forbedre arbejdsmiljøet løbende.
B. Arbejdsvilkår herunder ulykker
 • Alle produktionstrin er planlagt og organiseret under hensyntagen til alle sundheds- og sikkerhedsaspekter.
 • Hvis muligt fjernes risici ved kilden.
 • Arbejdet tilpasses så vidt muligt til den enkelte medarbejder i forhold til arbejdspladsens indretning og valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder.
 • Ensidigt og gentaget arbejde begrænses for at minimere arbejdsrelaterede sundhedsskadelige effekter.
C. Sikre bygninger
 • Alle bygninger, anlæg og områder osv., som virksomhedens medarbejdere har adgang til som en del af deres arbejde, er indrettet, konstrueret og anvendt, således at de er sikre og ikke udgør en risiko for medarbejdernes sundhed.
 • Arbejdspladsen er indrettet under hensyntagen til sikkerheds- og sundhedsaspekter ud fra en vurdering af arbejdsmiljøforhold, der måtte påvirke fysisk og psykisk sundhed.
 • Arbejdspladsen er indrettet således, at det er muligt at undslippe og redde mennesker i tilfælde af brand eller andre ulykker.
D. Farlige stoffer
 • Medarbejdere, der håndterer farlige stoffer på arbejdspladsen herunder fremstilling, opbevaring, anvendelse og håndtering, arbejder under sikre forhold med minimale sundhedsrisici.
 • Al relevant personale er trænet i at anvende det pågældende stof eller materiale.
 • Der er installeret nødvendigt førstehjælpsudstyr, som er klar til brug.
 • Ingen børn under 18 år arbejder med farlige stoffer.
Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdet i virksomheden er forbundet med et minimum af risici for medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed.
 • Ensidigt, gentaget arbejde, som kan være skadeligt for den fysiske og psykiske sundhed på kort og langt sigt, undgås eller begrænses.
 • Arbejdspladsen udgør ikke en fare for den fysiske eller psykiske sundhed på kort og langt sigt.
 • Isoleret arbejde, som kan være skadeligt for den fysiske og psykiske sundhed på kort og langt sigt, undgås eller begrænses.
 • Arbejdet udgør ikke en fare for den fysiske eller psykiske sundhed som følge af mobning, herunder sexchikane.
Korruptionsbekæmpelse
 • Ingen af virksomhedens medarbejdere giver eller modtager uberettigede goder til eller fra lokale eller udenlandske offentligt ansatte eller ansatte i private virksomheder.
 • Afpresning, bestikkelse eller favorisering af eller fra en medarbejder eller organisation vil ikke blive tolereret.
DOWNLOAD
Documents
Kortsigtet succes bør aldrig tilstræbes på bekostning af langsigtet overlevelse. Forretningsmæssig bæredygtighed handler om virksomhedernes evne til at handle på kortsigtede behov uden at gå på kompromis med evnen til at imødekomme fremtidige behov.
Letbeks filosofi
KONTAKT OS

Vi sidder klar til at hjælpe jer på den bedst mulige måde. Giv os et kald, brug kontaktformularen eller udfordr os på info@letbek.com