Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Nedenstående betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Bestilling

Der foreligger ingen endelig aftale parterne imellem før Letbek A/S har givet accept i form af ordrebekræftelse. Stemmer ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. Såfremt en ordre produktionsmæssigt er igangsat, kan annullering ikke finde sted. Mellemsalg forbeholdes.

Priser

Alle priser er dagspriser excl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for prisændringer som følge af officielle lønstigninger, råvare prisstigninger, kursændringer samt ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art.

Levering

Levering sker ab fabrik Tistrup, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der tages forbehold for udsolgte og eventuelle udgåede varer. Såfremt sælgers leverance skulle blive forsinket, er køber kun berettiget til erstatning i de tilfælde, hvor særlig overenskomst herom er truffet.

Tolerancer

Sælger forbeholder sig ret til rimelige tolerancer m.h.t. dimension, bredde, længde og kvantum. Endvidere forbeholder sælger sig en vis ret til variation i farvenuancer.

Såfremt køber har specielle krav til tolerance, skal disse oplyses ved ordreigangsætning.

Reklamationer

Såfremt en leveret vare måtte være behæftet med mangler, for hvilke sælger skønnes at være ansvarlig må købers skriftlige reklamation være sælger i hænde inden 8 dage efter varens levering. I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det sælger uden omkostninger for køber at tilbagetage, erstatte eller udbedre den pågældende vare. Herudover er sælger ikke forpligtet til at yde godtgørelse hverken for direkte eller indirekte tab, som køber har lidt.

Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til Letbek A/S. Returnering kan kun ske i ubeskadiget original emballage og krediteres med et fradrag på 15% af salgsprisen.

Ejendomsforbehold

I ethvert tilfælde hvor der ydes nogen form for kredit, anses salg for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver Letbek A/S ejendom indtil hele købesummen med tillæg at påløbne omkostninger er betalt.

Produktansvar

Letbek A/S skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning Letbek A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Letbek A/S efter dette punkts 2, 3 og 4 afsnit ikke er ansvarlig over for køber. Letbek A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Letbek A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller produkter, hvori disse indgår. Letbek A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lign. indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part.

Tvister og lovvalg

Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs – og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved Letbek A/S værneting.

Leveringstolerancer

Ved effektuering af ordre betragtes levering af det leverede kvantum med afvigelse på +/- 10% som korrekt levering.

Force Majeure og produktionsforstyrrelser

Force majeure og lignende omstændigheder medfører ansvarsfrihed såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, herunder blandt andet: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som køber og sælger ikke er herre over såsom mobilisering, krig, brand, beslaglæggelse, valutarestriktioner, epidemi, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, drivkraft og på råvarer og halvfabrikata som indgår i Producentens produkter, naturkatastrofer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte eller lignende omstændigheder. Køber er kun berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Producenten, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en af de ovenfor beskrevne begivenheder.

KONTAKT OS

Vi sidder klar til at hjælpe jer på den bedst mulige måde. Giv os et kald, brug kontaktformularen eller udfordr os på info@letbek.com